กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 38)

วันที่เริ่มต้น 18/02/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2559 เวลา 18:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ธงเทพ แร่เพชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นพกิจ แผ่พร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501113330   นางสาววัลย์ลดา   ศรีสำราญ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5706102004   นางสาวเกษราพร   กันทะน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102005   นายฉัตรมงคล   เตวิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102022   นางสาวปาริชาติ   แซ่หว่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102028   นายพีรพัฒน์   วังวร : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102036   นางสาวรัตติกาล   คำฟู : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102042   นายวุฒิพงษ์   นิยมพงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102050   นายสรนันท์   กุณาเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102051   นายสุทิน   อินต๊ะมอย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706105010   นางสาวจีราพร   แสนหมี่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105011   นายชัชวาล   ธนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105038   นายวิษณุพงษ์   ขัตติมะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5722101001   นายคมสัน   เจริญจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101004   นางสาวจุฑาธิมาศ   นิลนนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722102011   นางสาวภาชินี   นนท์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722102016   นายวุฒิชัย   อุดอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722103001   นายกิติพงษ์   กวินเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล