กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 38)

วันที่เริ่มต้น 18/02/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2559 เวลา 18:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501113330   นางสาววัลย์ลดา   ศรีสำราญ : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5706102004   นางสาวเกษราพร   กันทะน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102005   นายฉัตรมงคล   เตวิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102022   นางสาวปาริชาติ   แซ่หว่าง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102028   นายพีรพัฒน์   วังวร : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102036   นางสาวรัตติกาล   คำฟู : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102042   นายวุฒิพงษ์   นิยมพงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102050   นายสรนันท์   กุณาเงิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102051   นายสุทิน   อินต๊ะมอย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706105010   นางสาวจีราพร   แสนหมี่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105011   นายชัชวาล   ธนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105038   นายวิษณุพงษ์   ขัตติมะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5722101001   นายคมสัน   เจริญจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101004   นางสาวจุฑาธิมาศ   นิลนนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722102011   นางสาวภาชินี   นนท์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722102016   นายวุฒิชัย   อุดอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722103001   นายกิติพงษ์   กวินเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล