โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 01/08/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2558 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5403101342   นายอนวัช   ศรีขัติย์ : วิศวกรรมเกษตร 120ชั่วโมง
5410101320   นายณรงค์ชัย   ตนอุตร์ : การประมง 120ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 120ชั่วโมง
5503104340   นางสาวสุทัสสา   แสงสีสด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5506103368   นายพลยศ   พึ่งเคหา : บัญชี 120ชั่วโมง
5512102329   นางสาวฑิฆัมพร   มโนพันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5512102394   นางสาวสุกัญญา   เรือนทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5512102396   นางสาวสุจิตรา   เมืองทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 120ชั่วโมง
5512106302   นางสาวกนกพร   โกเกตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 120ชั่วโมง
5601101302   นายกัณฑพงษ์   เกษม : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 120ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5603104309   นางสาวฐิรชญา   ยานวัตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5603104320   นางสาวพีรชนันท์   พีระเชื้อ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5603104324   นางสาวธนธรณ์   ศรีวิชัย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5603104327   นายวุฒิกรณ์   อ่อนตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5606103341   นายณัฐวัฒน์   ภัทรเกษวิทย์ : บัญชี 120ชั่วโมง
5615123316   นางสาวจรรยา   เทเวศร์วรกุล : พลังงานทดแทน 120ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 120ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 120ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5701102364   นางสาวธิดาพร   ตันทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 120ชั่วโมง
5703104302   นายคุณากร   เชียงแรง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104303   นางสาวจณิสตา   ใจเย็น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104312   นางสาวพิมพ์ชนก   ณ ปัญญา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104313   นางสาวพิศมัย   จันทะเวียง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104320   นางสาววัลลดา   จินตอารี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104329   นางสาวสุพัตรา   ปาอ้าย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5703104331   นายอดิศักดิ์   ฟองจันทร์ตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 120ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 120ชั่วโมง
5706103381   นางสาวพรภิมล   อ่อนวงษ์ : บัญชี 120ชั่วโมง
5706104512   นางสาวสุทธิดา   เกือกแก้ว : การเงิน 120ชั่วโมง
5706104513   นางสาวสุพัตรา   จันทบุตร : การเงิน 120ชั่วโมง
5709101393   นายสถาปนา   ปิยะลังกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 120ชั่วโมง
5709101405   นายสุริยา   อุดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 120ชั่วโมง
5715123324   นายชัยธวัช   แก้วเมือง : พลังงานทดแทน 120ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 120ชั่วโมง
5715123377   นางสาวราตรี   วิชาจารย์ : พลังงานทดแทน 120ชั่วโมง
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากหลายภูมิภาค หลายสถาบัน ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ และสังคม เมื่อนักศึกษาใหม่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น อาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่นการทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านจิตใจ การเข้าสังคม การเห็นแก่ตัวขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตนเองต้องเข้ามาอาศัยอยู่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนหรือเป็นบัญฑิตที่ไม่มีคุณภาพได้
ดังนั้นองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและรักษาผลประโยชน์อันพึงมีของนักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558เพื่อหล่อหลอมแนวความคิดปรับทัศนคติ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้เกิดความเอื้ออาทรและช่วยเกื้อกูลกัน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่สอง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางจากขนส่งอาเขตและสถานนีรถไฟ เพี่อนำส่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่แสดงถึงความเอาใจใส่และค่อยช่วยเหลือนักศึกษาใหม่
2. กิจกรรมงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ ให้กับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจ ให้แก่รุ่นน้อง และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยล้านนาให้แก่นักศึกษาใหม่ที่มาจากต่างภูมิภาคให้ได้รู้จักวัฒนธรรมทางภาคเหนือให้มากขึ้นอีกด้วย
3.กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองรวมไปถึงครอบครัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่เราชาวพุทธควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป
4.กิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วง ซึ่งนักศึกษาใหม่ยังไม่รู้จักอาคารเรียน ทำให้นักศึกษาใช้เวลานานในการหาอาคารเรียน นอกจากนั้นภายในมหาวิทยาลัยยังมีศาลและอนุสาวรีย์ที่สำคัญประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรักและเคารพในสถานที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่กับน้อง และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน
5. กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา-รักษาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา
6.กิจกรรมประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของนักศึกษาผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการเดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของกิจกรรมนี้คือเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทรายและส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสันทราย
เมื่อนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมการหล่อหลอมพฤติกรรมข้างต้นแล้ว จะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง อดทน และมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพได้
7. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ-รับน้องใหม่ ในทางภาคเหนือนั้น การบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีการเรียกสติกลับคืนสู่ตนเองซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาใหม่ระลึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่พึงกระทำเมื่อเป็นนักศึกษา การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล