โครงการโฮมรูม
-
วันที่เริ่มต้น 26/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมโฮมรูมการสื่อสารดิจิทัล เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมนักศึกษาทั้งรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเรียน และเรื่องส่วนตัวอย่างใกล้ชิด กับอาจารย์ที่ปรึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และการวางแผนชีวิตเป็นต้น โดยจัดให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และสถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   3500 บาท
มูลค่ารายรับ   3500 บาท
ค่าใช้จ่าย 3500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   3500 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล