โครงการเตรียมความพร้อมจัดทำโคมเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 01/10/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5719101301   นายกชกร   ประโยงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101302   นางสาวขวัญฤทัย   ปานเเร่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101303   นายจักรพันธ์   สุขประชา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101304   นางสาวเจนจิรา   เวอร์นอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101305   นายเจษฎากร   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101306   นายชวิศ   พฤฒิกุล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101307   นางสาวชุติกาญจน์   ดวงยศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101308   นางสาวฐิติยา   ชมทรัพย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101309   นางสาวณัฏฐวิตรา   ภิเจริญธนทรัพย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101310   นายณัฐโชติ   รื่นภาคเพ็ชร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101311   นางสาวณัฐญาดา   พวงขจร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101312   นายณัฐพงศ์   พิมพ์คำไหล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101313   นายณัฐวุฒิ   สามพระยา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101314   นางสาวณัฐอร   แก้วมาลา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101315   นางสาวดุลยาพร   แสนพรม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101316   นายทนุสรณ์   สุทธการ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101317   นางสาวธนวรรณ   เคนกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101318   นายนราวุฒิ   จันทร์ดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101319   นางสาวบุษยมาศ   จรรยา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101320   นางสาวปภาวดี   คำแดง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101321   นายปรานต์   ปานนิล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101322   นางสาวพจนีย์   กลีบสัตบุตร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101323   นายพศุตม์   รุ่งพนารัตน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101324   นายพสิษฐ์   เผยศิริ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101325   นางสาวเพ็ญผกา   หอมไม่หาย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101326   นายภูทิศ   ศิริเมฆารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101327   นางสาวรัชนีพร   แซ่เล้า : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101328   นางสาววชิราภรณ์   เชื้อชา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101329   นางสาวศศิธร   อินทจักร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101330   นายอนุรักษ์   สร้อยคีรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101331   นายอัครชัย   ดวงดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5719101332   นางสาวอัจฉรา   กันธา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101301   นายกฤตย์   เชื้อชื่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101302   นางสาวกฤษณา   เฉลยทัศน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101303   นายจิณณวัตร   คล่องแคล่ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101304   นายจิตรภูมิศักดิ์   ขอมชัยภูมิ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101305   นายฉัตรชัย   ไชยคำวัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101306   นายฉี   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101307   นางสาวชณากานต์   เถียรทิม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101308   นางสาวชมพูนุท   ต๊ะเสาร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101309   นางสาวชิดสุภางค์   มูลแฝง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101310   นายชุติพันธ์   สิงห์โทราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101311   นายฐานพงศ์   บำรุง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101312   นายณมนต์สกนธ์   เชื้อไทย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101313   นางสาวทิพรัตน์   ภูเขม่า : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101314   นายธนภูมิ   สีแดด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101315   นางสาวธิดารัตน์   ศรีใหม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101316   นางสาวนาตยา   มั่นคง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101317   นายเบนจามิน   ลาตีฟ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101318   นางสาวปิยนุช   แซ่ลี้ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101319   นายปิยะพงษ์   จิตเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101320   นางสาวปิยะมาศ   กรุดเพ็ชร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101321   นางสาวโยษิตา   มาปัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101322   นายรัชชานนท์   ฉ่ำแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101323   นางสาวรัตติกาล   ฤทธิคุณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101324   นางสาววิราวรรณ   บุหรี่ทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101325   นายศดิศ   เรื่อศรีจันทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101326   นางสาวศุภัคจิรา   ทาอิ่นคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101327   นางสาวสกุลกาญจน์   เจ้าเล่ห์ดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101328   นางสาวสรัลพร   คำภูษา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101329   นายสิทธิชัย   ทรายคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101330   นางสาวสิริกานต์   วงศ์ชัยภูมิ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101331   นางสาวสุนีย์   จันทา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101332   นางสาวหนึ่งฤทัย   บำรุงราษฎร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101333   นายอนุวัฒน์   คำแฮด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101334   นายอลังการ   ครองสถาน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101335   นางสาวอัญญารัตน์   อันตปวน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101336   นายอาทิตย์   แก้วกิ่ง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
5819101337   นายเอกทัต   เวียงสา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 120ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธูรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและท้องถ่ิิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ ด้วยการปลูกฝังอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชี้นำสังคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม ในการธำรงรักษาศิลปวํมนธรรมประจำชาติให้ดำรงอยู่
ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ จัังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จึงร่วมกันจัดงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่ง "โคม" ถือเป็นของบูชาใช้สักการะพระเกตแก้วจุฬามณีและเป็นสัญลักษณ์ ของประเพณียี่เป็งของชาวล้านนามาช้านาน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดส่งขบวนแห่โคมเข้าร่วมประเพณียี่เป็งด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการทำกิจกรรมกันเป็นหมู่คณะ และทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีึงาม ของท้องถิ่นให้ยังยืนสืบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล