โครงการศิลปศาสตร์สู่ชุมชนรณรงค์การปลูกป่า

วันที่เริ่มต้น 09/09/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 09/09/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก กําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี ชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศร้อน เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น เราจึงได้ร่วมมือกัน ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้ง แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์จะได้ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Organic University, Green University และ Eco University ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงจัดโครงการศิลปศาสตร์สู่ชุมชนรณรงค์การปลูกป่า เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ มีการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   190 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   13000 บาท
มูลค่ารายรับ   13000 บาท
ค่าใช้จ่าย 13000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   13000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินโครงการศิลปศาสตร์สู่ชุมชนรณรงค์การปลูกป่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Organic University, Green University และ Eco University จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และ ด้าน Eco University ทั้งนี้ นักศึกษายังได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปปลูกต้นไม้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกับนักศึกษารุ่นเดียวกัน นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล