โครงการ KICK OFF มหาวิทยาลัยสีเขียว และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

วันที่เริ่มต้น 10/08/2558 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2558 เวลา 19:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501123405   นายเสฎฐวุฒิ   แผลงศรี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5501125307   นายชญานนท์   มิ่งสมร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5501125308   นายชลพรรษ   ศุกระรัศมี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5501125313   นายณัฐวุฒิ   อุปนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5501126303   นางสาวศิริวิมล   ชายเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
5501126328   นางสาวมนต์ทิพย์   จันทราภัย : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 8ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 8ชั่วโมง
5509101310   นางสาวกาญจนา   ดาวอาจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5609101360   นางสาวธัญญาลักษณ์   โพธิ์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5609101406   นางสาวภิรมณ์ยา   เพ็งหยวก : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5609101457   นางสาวอารีรัตน์   อินแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5610101318   นายจักรกฤษณ์   จันทร์เบ้า : การประมง 8ชั่วโมง
5610101365   นายพงศธร   วงค์คำปัน : การประมง 8ชั่วโมง
5619102502   นางสาวกนกพร   ใจก้อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619102508   นายณรงฤทธิ์   ดีสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619102510   นางสาวธันย์ชนก   ตัณฑชน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619102511   นางสาวเนตรชนก   เรืองจ้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619102522   นายวิภาค   ทองนาค : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619102528   นางสาวสุทีวัน   ชุ่มวงศ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5619103501   นายกฤศกร   สกุลสุวิชากร : สถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 8ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5706101312   นายเกตุกำพล   เกตุสุวรรณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706102420   นายภาณุพงศ์   สมยานะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 8ชั่วโมง
5709101349   นายปรัชญา   เป็งเส้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5709101385   นายวันชนะ   สิทธิธรรมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5719101323   นายพศุตม์   รุ่งพนารัตน์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
5719102511   นางสาวณัฐพร   อยู่สุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102515   นางสาวพิชญนันท์   ชื่นอารมย์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102517   นายพุฒธิพร   ไชยบุตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102523   นายวีรวิชญ์   พรพงศ์ศุภสิน : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102525   นางสาวสุนันทา   ทับเพ็ชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102526   นายสุรเสกข์   ธนโชดก : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102527   นายอภิวัฒน์   กันนุลา : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5719102528   นายอิศรา   ศรีทรานนท์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 8ชั่วโมง
5806104386   นายธนกร   กมล : การเงิน 8ชั่วโมง
5809101304   นายกฤษฏ์   ชอบสวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101312   นางสาวจารุดา   เรือนมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101320   นางสาวเจนจิรา   เรือนสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101326   นางสาวชัญญานุช   นนทวาสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101338   นายธเนศ   ศิระวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101352   นางสาวบุญธิกา   คีรีวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101357   นางสาวพชรมน   พูลนาผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101360   นางสาวพรหมพร   คันธรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101363   นายพิชญพงศ์   วงศราษฎร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101364   นางสาวพิชนันท์   พอสินธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101365   นางสาวพิทยาภรณ์   วทานิยสวัสดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101366   นางสาวพีรกานต์   เขตวัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101376   นางสาวรุ่งวิมล   ปัญญามา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101388   นายเศรษฐภูมิ   ปาขัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101391   นายสหการ   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5809101404   นางสาวภัทรานิษฐ์   ยมเทศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดโครงการ KICK OFF มหาวิทยาลัยสีเขียวและเปิดตัวรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในการผลักดันและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล