โครงการเสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 80 ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 02/08/2558 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 30/10/2558 เวลา 15:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 8ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 8ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 8ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5710101012   นายณัฐพล   อิ้งทอง : การประมง 8ชั่วโมง
5710101018   นายปรัชญา   พรมสาร : การประมง 8ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
สภานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างปรัชญาลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 80 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 ได้เกิดความรักความสามัคคีตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง ซึ่งมีทั้งกิจกรรมวิชาการและสันทนาการให้กับนักศึกษาใหม่ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล