โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน

วันที่เริ่มต้น 17/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน เป็นหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) IC Plain และ IC Complex ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ต้นปี 2561 สืบเนื่องมาจากผู้ที่ผ่านการอบรมใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน(Investment Consultant, IC) ก่อนหลักเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ข้อมูลบางอย่าง อีกทั้งเพื่อในนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และสามารถเป็นผู้ที่แนะนำการขายหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ ตราสารอนุพันธ์ ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ที่ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เช่น มาร์เก็ตติ้งหุ้น, พนักงานธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่แนะนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม, ตัวแทนประกันที่แนะนำประกันแบบควบการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งในคุณสมบัติของผู้แนะนำการลงทุน ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ ที่สำคัญจะมี 2 ประเภทคือ ผู้แนะนำการลงทุน “ด้านหลักทรัพย์” คือ แนะนำ ตราสารทุน + ตราสารหนี้ + กองทุน ได้ และผู้แนะนำการลงทุน “ด้านตลาดทุน” คือ แนะนำ ตราสารทุน + ตราสารหนี้ + กองทุน + ตราสารอนุพันธ์ ได้ อีกทั้งพัฒนาทักษะความรู้ในหลักสูตร CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อผู้ผ่านหลักสูตรสามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพของการวิเคราะห์ เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนสู่สากล ดังนั้นในโครงการอบรมครั้งนี้จะเน้นการพัฒนา และเสริมสร้างทักษะด้านการลงทุนแก่นักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาต้องเริ่มต้นสำรวจตนเอง ศึกษาข้อมูลและลักษณะการทำงานรวมทั้งการเตรียมตัวทดสอบใบอนุญาต ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำการลงทุนและสร้างความมั่นใจว่า ผู้แนะนำมีความรู้เพียงพอ ชมรมเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน เป็นหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบรับใบอนุญาต่อผู้ผ่านหลักสูตรสามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติิงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพของการวิเคราะห์ เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนสู่สากล โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5800 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการอบรมการลงทุนมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 170 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล