กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 23/10/2558 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 23/10/2558 เวลา 10:00
สถานที่จัด ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุดเขต สกุลทอง วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพนะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช" อำเภอสันทรายกำหนดจัดให้มีการประกอบพิธีวันปิยมหาราชและวางพวงมาลาถวายบังคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทาน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ใันวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ.พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสันทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล