โครงการบริการน้ำดื่มในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 01/08/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/08/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 60ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 60ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 60ชั่วโมง
5608105302   นายชินสึเกะ   อุจิดะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5608109323   นางสาววาสนา   บุญย้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60ชั่วโมง
5608112313   นางสาวสุธิดา   มีสวาท : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5707103003   นางสาววรรณกานต์   ฉัตรธงชัย : การจัดการ 60ชั่วโมง
5707103006   นายอัครภิสิทธิ์   บุญชาติ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5707103329   นางสาววิมลสิริ   สงค์สิริจินดา : การจัดการ 60ชั่วโมง
5707103333   นางสาวสุดารัตน์   หมุนแทน : การจัดการ 60ชั่วโมง
5707103335   นางสาวสุพรรษา   คงกลิ่น : การจัดการ 60ชั่วโมง
5707108305   นางสาวจินดารัตน์   บุญชู : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5707108313   นายธวัชชัย   เฉลิมเกียรติ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5707108314   นายธีระวัฒน์   จันทร์ส่ง : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5708107315   นางสาวกมลชนก   หน่อคำเตียม : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5708107357   นางสาวฟาริดา   เวชเฟื่อง : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5708107386   นายสุภชัย   ชูแก้ว : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5708109306   นางสาวกานต์รวี   กาลเพชร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60ชั่วโมง
5708109321   นางสาวมณีพรรณ   ทองจร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 21  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   700 บาท
มูลค่ารายรับ   700 บาท
ค่าใช้จ่าย 700 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   700 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล