กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 24/04/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/04/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 3
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำรงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบทอดคงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการให้ความสำคัญและกระตุ้นเตือนเพื่อให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม โดยการบรูณาการองค์ความรู้ทางด้านการประมง เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา 3.กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญคณะ 4.กิจกรรมพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน และ 5.กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทางคณะ ๆ หวังว่าคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาจะตระหนักเห็นถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   31 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2558 ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยได้มีการตกแต่งข้าวของที่ใช้ในการทำกิจกรรมและตกแต่งสถานที่ให้ได้บรรยากาศแบบพื้นเมือง เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมือง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้ง คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และ ตัวแทนชุมชนหนองมะจับ โดยในพิธีได้ขอขมาให้สิ่งที่ผู้น้อย (มีอายุน้อย) ได้ล่วงเกินโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้ใหญ่ (ผู้มีอายุมาก) และขอพรเพื่อให้ในปีนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่แต่ละคนตั้งใจไว้ เป็นกิจกรรมที่สามารถถ่ายทอดความเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคเหนือ ประเพณีที่สะท้อนถึงความนอบน้อม เคารพต่อผู้อาวุโส ทางได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้จึงได้จัดกิจรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล