โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - Smart Smile Library

วันที่เริ่มต้น 03/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/11/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสารสนเทศ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ การศึกษาค้นคว้าและวิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้ให้บริการสารสนเทศแก่ประชาชนหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย สำนักหอสมุดจึงได้จัดโครงการ Smart Smile Library โดยได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเป็น Green Library ที่สอดคล้องกับ Road Map ของมหาวิทยาลัย ในการเป็น Organic / Green / Eco University ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ Green Exhibition การจำหน่ายหนังสือ/สิ่งพิมพ์ Green Market การแข่งขัน iPac Rally และมีการพบนักเขียนชื่อดัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาและเยาวชนทั่วไปรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้และสามารถปรับการใช้ชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล