โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา หัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพของนักการเงิน การธนาคาร"

วันที่เริ่มต้น 11/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มีเป้าหมายอยากประกอบอาชีพด้านการเงินการธนาคาร ดังนั้นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เล็งเห็นว่าการประกอบอาชีพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพที่ต่างกัน การเตรียมตัวประกอบอาชีพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยต้องตั้งเป้าหมายว่าจะประกอบอาชีพอะไร วางแผนศึกษาและตัดสินใจเลือกอาชีพ การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพต้องรู้จักวิธีการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องเคารพกฎระเบียบการปฎิบัติงาน มีกิริยามารยาทที่ดี วาจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม นอกจากนี้เราควรศึกษาถึงโอกาสในการทำงานและเปลี่ยนงาน เพื่อให้เราสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีความสุข หากนักศึกษาเข้าใจเส้นทางในการประกอบอาชีพด้านการเงินการธนาคารแล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจ มีความมุ่งมั่น มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษา จบการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต หลักสูตรจึงได้เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการธนาคาร คือ คุณการะเกด จิตติกานนต์ ผู้จัดการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) มาให้ความรู้และแนวคิดแก่นักศึกษา ในหัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพของนักการเงินการธนาคาร" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม EC304 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล