โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 (กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ สารบรรณสำคัญเสมอ)

วันที่เริ่มต้น 14/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการเรียนการสอนกลุ่มสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ศศ 497 ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในภาคเรียนที่ 2/2557 ได้มีนักศึกษา จำนวน 2 คน ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ในการนี้ได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ จำนวน 2 สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สหกรณ์นิคมการเกษตรสันทราย จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด เพื่อให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องนิเทศงานนักศึกษาในระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าหลักสูตรและสถานประกอบการ ระหว่างเดือนเมษายน 2558 และภายหลังจากนักศึกษากลับจากสหกิจศึกษา สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเสนอผลปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาต้องได้รับการฝึกอบรม 30 ชั่วโมงก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ดังนั้นในกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา สาขาวิชาจึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาตกค้าง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรับทราบกระบวนการต่างๆของรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 99 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล