โครงการมหกรรมสหกิจศึกษา (Coop Jobfair)

วันที่เริ่มต้น 11/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601113304   นางสาวเกศินี   พิมพาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113307   นางสาวคุณัญญา   ชิดทอง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113310   นายชยพร   สังข์อยุทธ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113311   นางสาวชลกร   อภิวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113315   นางสาวชื่นกมล   สมหวัง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113316   นางสาวชุติกาญจน์   เทโพ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113326   นางสาวนันทิกานต์   แก้วมา : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113327   นางสาวเนตรชนก   สุวรรณชาติ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113329   นางสาวปภัสรา   ลีธนายง : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113331   นางสาวประภัสสร   นงนุช : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113335   นางสาวปิยะดา   เยี่ยมรัมย์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113337   นายพิชัยยุทธ   ชื่นยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113340   นางสาวภานุมาศ   พ่อขันชาย : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5601113351   นางสาวสุภาวดี   รมรัตน์ : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
สหกิจศึกษา (Coopperative Education) เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจากระบบการศึกษาแบบบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฎิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และปรับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจเอกชนและตลาดการจ้างงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเห็นว่าสหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณภาพ คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจและรับทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาตลอดจนร่วมกันพัฒนาให้สหกิจศึกษามีความยั่งยืน และถือเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทำและเป็นการเตรียมตัวให้กับบัณฑิตใหม่ก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการมหกรรมสหกิจศึกษาขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล