โครงการโตยฮิต ตามฮอย ครั้งที่ 4 (กิจกรรมเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาต่างคณะ)

วันที่เริ่มต้น 09/09/2558 เวลา 14:30 วันที่สิ้นสุด 09/09/2558 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานวิหารอุรวดี คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งมนุษย์มีการขาด คุณธรรม จริยธรรม และการสานต่อศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดและเพื่อความก้าวหน้า คณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ศิาย์เก่าได้ตระหนักรู้ถึงการมัคุณธรรม จริยธรรมให้มากในยุคปัจจุบัน โดยนำศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มาบูรณาการเพื่อสะท้อนแนวคิดทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนล้านนา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจคนยุคใหม่ให้เป็นผู้ที่มีจิตพร้อมด้วยคุณงาม ความดี ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ฝึกความเสียสละเพื่อให้เกิดความรัก และสามัคคีกันในหมู่คณะ จึงทำให้เกิดการจัดงาน โครงการโตยฮิต ตามฮอย ครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ บริเวณอุรวดีวิหาร คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล