โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 27/07/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่คณะได้จัดขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่แต่ละคนมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ระเบียบ วัฒนธรรม ข้อกำหนด เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตในคณะหรือมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น มีกำลังใจในการเรียน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ตลอดจนการแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักประวัติและความเป็นมาของคณะ รู้จักผู้บริหารระดับต่าง ๆ และคณาจารย์ในสาขาวิชาของตนเอง ได้รู้ถึงการบริหารและการให้บริการด้านการเรียนการสอนของคณะ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่และศิษย์เก่า นอกจากนี้แล้ว คณะยังเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะ อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   190 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล