โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 27/07/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่คณะได้จัดขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่แต่ละคนมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ระเบียบ วัฒนธรรม ข้อกำหนด เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตในคณะหรือมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น มีกำลังใจในการเรียน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ตลอดจนการแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักประวัติและความเป็นมาของคณะ รู้จักผู้บริหารระดับต่าง ๆ และคณาจารย์ในสาขาวิชาของตนเอง ได้รู้ถึงการบริหารและการให้บริการด้านการเรียนการสอนของคณะ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาใหม่และศิษย์เก่า นอกจากนี้แล้ว คณะยังเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะ อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   190 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล