โครงการศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน

วันที่เริ่มต้น 22/01/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/02/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยในปัจจุบันการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งในการศึกษาในห้องเรียนนั้นยังไม่สามารถให้คำตอบกับนักศึกษาได้ทั้งหมดจึงทำให้นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
ดังนั้นทางสาขาเศรษฐศาสตร์ได้เห็นความจำเป็นในการที่ต้องให้นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นการทำงานและปฏิบัติจริงของสถาบันการเงินเพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาในห้องเรียนรวมทั้งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษาได้ในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินขึ้น โดยนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 91 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล