โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

วันที่เริ่มต้น 25/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ตัวเอง โดยผสานความรู้อย่างสมดุล การทัศนศึกษาก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่บ้านหนองโคกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ปลูกพืชท้องถิ่นและปลูกแปลงทดลองมันเทศ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่า และได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริภาพของพระองค์ นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับแหล่งความรู้จริงที่ใช้ประกอบการศึกษาของหลักสูตร
สาขาเศรษฐศาสตร์ จึงเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักและรักการแสวงหาความรู้ จึงกำหนดจัดโครงการเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยนำนักศึกษาไปดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และนิทรรศการกิจกรรมธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 95 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล