โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 10

วันที่เริ่มต้น 10/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/01/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่นักเรียนในเขตชนบทยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน อาทิ การขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในด้านเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน นอกจากนี้ยังขาดแคลนเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้น การพัฒนาให้เด็กได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการพัฒนาด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
ชมรมเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้เห็นความสำคัญของนักเรียนในเขตชนบทที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสมากขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือในด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีทักษะในการช่วยเหลือสังคม
ดังนั้นชมรมเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ขึ้นในวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 64 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล