โครงการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่เริ่มต้น 08/03/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/03/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้บรรจุ วิชาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ศล321)และวิชานโยบายสิ่งแวดล้อม(ศล422)ไว้ในหลักสูตรและได้มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา ทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามสูตรวิศวกรรม แม่โจ้1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการฝึกการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ภายใต้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งเเวดล้อมที่ทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนนั้น มีการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้ชมรมเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งเเวดล้อม
ในการนี้เพื่อทำให้นักศึกษาในหลักสูตรฯและชมรมฯได้เรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักการมีจิตอาสา ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับนักศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมฯจึงได้มีการจัดทำโครงการฯ โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ 1.การทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการบำรุงต้นไม้ในพื้นที่วัดและการทำแนวป้องกันไฟในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 และ2.กิจกรรมการเพาะกล้าต้นไม้และปลูกต้นโพธิ์และต้นไทร ในระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2556 ในพื้นที่ 60 ไร่ ณ บริเวณวัดป่าอารยญาณสัมปันโน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 61 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล