กิจกรรมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา

วันที่เริ่มต้น 13/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/08/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดวิเวกวนาราม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และสัตวบาล เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น ด้านสุกร , สัตว์ปีก และด้านโคนมและโคเนื้อ ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมด้านการสืบสานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อเป็นการขอขมาเจ้าแม่คงคา ซึ่งแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีการจัดงานลอยกระทงในรูปแบบต่าง ๆ กัน สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีเอกลักษณ์จำเพาะที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ การที่จะให้นักศึกษา ซึ่งมาจากหลายภูมิภาคของประเทศได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา โดยจัดกิจกรรมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านหมู่บ้านวิเวก ได้ทำกระทง โคมลอย และโคมไฟลอดห่วงร่วมกัน ทำให้มีการเรียนรู้ถึงศิลปะในการทำกระทง โคมลอย และโคมไฟลอดห่วงตามแบบฉบับของชาวล้านนา และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และชาวบ้านหมู่บ้านวิเวก
การทำบุญให้สัตว์ทดลอง เป็นกิจกรรมที่ทำสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแต่ละปีการศึกษาคณะฯ มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 200 คน โดยในระหว่างการศึกษานักศึกษาต้องมีการเรียนในภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวสัตว์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการใช้ตัวอย่างเนื้อเยื่อจากสัตว์สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวอย่างจากสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์มของคณะฯ หรือจากการซื้อตัวอย่างสัตว์จากภายนอกเพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจึงนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญหรือเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ในศึกษาที่เปรียบเสมือนครูอาจารย์สำหรับชาวสัตวบาลทั้งหลายเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละของสัตว์ทดลองดังกล่าวในการเป็นสิ่งศึกษาหรือสิ่งทดลองของคณะฯ คณะฯ จึงจัดพิธีการทำบุญให้สัตว์ทดลอง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงการขอบคุณต่อสัตว์ทดลองที่เสียสละชีวิตเพื่อเป็นสิ่งศึกษาของนักศึกษา และเป็นการสร้างธรรมเนียมที่ดีในการรู้จักการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ
ประเพณีวันสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนศักราชตามความเชื่อระบบจัทรคติ และความเชื่อดั้งเดิมของไทย โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือหรือที่เรียกว่าล้านนา ประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองจะมีลักษณะเฉพาะถิ่นแตกต่างจากที่อื่น ๆ อาทิเช่น การรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำรงอยู่และสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรมสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและบุคลากรอาวุโส เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ
การถวานเทียนเข้าพรรษา พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติไทย และเป็นศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานถึง 2550 ปี มีวันสำคัญต่าง ๆ ประจำศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นต้น อนึ่ง วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พระพุทธองค์ พระศาสดาได้บัญญัติไว้ให้มีกำหนดการวันเข้าพรรษาในฤดูฝน ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีโดยมีความสำคัญ เพื่อให้พระสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่กับที่เพื่อได้ศึกษาพระธรรมและเพื่อมิให้เป็นการเดินทางไปตามชนบทต่าง ๆ ซึ่งในอดีตกาลตามท้องทุ่งเป็นฤดูทำนาของชาวบ้านเมื่อพระสงฆ์เกินธุดงค์ไปมา สร้างความเสียหายให้แก่ข้าวกล้าในนาข้าว พระพุทธองค์จึงบัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่กับที่เพื่อมิให้เป็นการทำลายข้าวกล้าในนา และเป็นการให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม เมื่อพระสงฆ์ศึกษาพระธรรมในยามราตรีกาลก็เกิดความมืดมิดจึงจำเป็นต้องใช้แสงสว่างประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์ได้ใช้แสงสว่างจากเทียนในการศึกษาพระธรรมในยามราตรีจึงเกิดขึ้นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญในประเพณีดังกล่าว จึงควรให้มีการจัดถวายเทียนพรรษาขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   101 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล