โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม (58-2.2.2)

วันที่เริ่มต้น 14/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านแม่หวาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดทำโครงการแบ่งปันรอยยิ้มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังมีพื้นที่ ที่ยังขาดแคลนอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการศึกษา รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้นำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำผลงานจากนักศึกษาชั้นปีที่1ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมทั้งสิ่งของจากบุคคลภายนอกเพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน และร่วมกับคนในพื้นช่วยซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเสียสละและการมีน้ำใจให้แก่บุคคลที่อื่น การทำกิจกรรมนี้ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ไปบริจาคอย่างใกล้ชิด และยังทดสอบการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้รู้ถึงความยากลำบากของคนในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลในพื้นที่อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2. นักศึกษาได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
3. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
5. ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์แบ่งปันและเสียสละ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล