โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ป่าสักงาม

วันที่เริ่มต้น 28/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์ ที่จะจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โดยเลือกชุมชนป่าสักงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง การทำฝายกักเก็บน้ำ เป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ และป่าไม้ในบริเวณ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกต่อ ธรรมชาติ และเพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นภูมิสถาปนิกที่ดีในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 79 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาได้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
3. นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปสู่การเป็นภูมิสถาปนิกที่ดี
4. นักศึกษาได้ฝึกความเป็นจิตอาสา การเสียสละเพื่อส่วนรวม
5. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะเวลาที่จำกัด
6. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล