โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 03/04/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมูคณะ และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 153 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
2.เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
3.สริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์ของนักกีฬา
4.นักศึกษามีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล