โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 22/06/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของคณะคือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาของคณะที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในช่วงต้นของภาคเรียนที่ 1ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีนักศึกษาใหม่เข้ามาสู่คณะ เพื่อเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของคณะในโอกาสต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ดม
3. นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของคณะ
4. นักศึกษามีความสามัคคีและความเป็นเอกภาพในหมู่คณะ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล