โครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา(กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม)
-
วันที่เริ่มต้น 14/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี เพื่อรับใช้สังคม โดยในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ้งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจนได้รับความร่วมมือในการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมก่อนออกไปปฎิบัติสหกิจศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นผู้มีบุคลิกภาพ (Personality) ที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา รวมถึงเป็นผู้ที่มีทักษะ (Skill) ในการทำงานที่เป็นเลิศ และทักษะทางสังคม (Social Skills) อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในภาวการณ์ทำงานปัจจุบัน รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม อันดีงาม อีกทั้งเป็นผู้สร้างคุณค่า คุณประโยชน์และความพึงพอใจให้สถานประกอบการ ในขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย งานสหกิจศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและพัฒนาความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและวิชาชีวิตให้แก่นักศึกษา จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1530 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนใบสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน
-นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน
-นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล