ปัจฉิมนิเทศ รหัส54 56_คณะผลิตกรรมการเกษตร 11พ.ค.2558(07000)

วันที่เริ่มต้น 11/05/2558 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 11/05/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ เข้ารับฟังสาระสำคัญของการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในโครงการนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในวิชาชีพ จากการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เรียนจบเกษตร ชีวิตมั่นคงเพราะการเกษตร” โดย ดร.อานนท์ สุทนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52
และมีแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการแนะนำจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกวิถีทางแห่งสังคมและโลกปัจจุบัน
เมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน โดยบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศไทย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล