ปัจฉิมนิเทศ รหัส54 56_คณะผลิตกรรมการเกษตร 11พ.ค.2558(07000)

วันที่เริ่มต้น 11/05/2558 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 11/05/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ หลักสูตร การจัดการเรียน การสอน สิ่งแวดล้อม คุณภาพคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการอบรม แนะนำหรือชี้แนวทางที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงาน และวงการต่าง ๆ จากภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบอกเล่าด้วยประสบการณ์ ความรู้และแนวความคิดของวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในการทำงาน การประกอบอาชีพ และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละหลักสูตรหรือนักศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ เข้ารับฟังสาระสำคัญของการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ชั้น 5 ห้องแคทลียาควีนสิริกิต์ (501) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในโครงการนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในวิชาชีพ จากการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เรียนจบเกษตร ชีวิตมั่นคงเพราะการเกษตร” โดย ดร.อานนท์ สุทนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52
และมีแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการแนะนำจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้อย่างถูกวิถีทางแห่งสังคมและโลกปัจจุบัน
เมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิต ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
จากนำเสนอรายละเอียดการรับสมัครงาน โดยบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศไทย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล