โครงการการอบรมมาตรฐานฟาร์มสำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น 06/01/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การผลิตบัณฑิต จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องคำนึงถึง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดทศึกษาแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า" เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   170 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   9000 บาท
มูลค่ารายรับ   9000 บาท
ค่าใช้จ่าย 9000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   9000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ระบบมาตรฐานจาก ปศุสัตว์เขต 5 โดยนายสัตวแพทย์วิทยา ทิมสาด, นายสัตวแพทย์ณัฐวิทย์ อิ่มมาก และนายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ เป็นวิทยากรอบรมมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และฟาร์มเลี้ยงสุกร ตามลำดับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโรงเรือน การจัดการด้านอาหาร สภาพทั่วไปของฟาร์ม เป็นต้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล