โครงการเปิดโลกทัศน์นักการสื่อสาร สู่เส้นทางวิชาชีพสื่อดิจิทัล ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 02/02/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดชลบุรี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โลกเปลี่ยน วิทยาการเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะตามทัน การส่งเสริมให้นักศึกษารู้เท่าทัน และก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของสาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล

โครงการเปิดโลกทัศน์นักการสื่อสาร สู่เส้นทางวิชาชีพสื่อดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จึงเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อขององค์กรชั้นนำ ส่งผลให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และมีความเข้าใจในสายงานวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   47 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   10000 บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   10000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล