โครงการสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน ปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 22/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทนและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งในแต่ละชั้นปีมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้ตระหนักถึงความเป็นพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาทักษะด้านพลังงานทดแทน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามด้านวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านจึงได้จัดให้มีกิจกรรม การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การตอบคำถามวิชาการร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   321 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล