โครงการพี่สอนน้อง พวกพ้อง ชาวพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 10/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ตึกเรียนรวม 70 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123323   นางสาวจุฑาภรณ์   ฟูวิโรจน์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123328   นางสาวฉัตรฑริกา   คำลือ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123342   นายธนวัฒน์   นิลขาว : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123344   นายธัญวัฒน์   กลั่นคูวัฒน์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123346   นายธีรดนย์   บุญมาลีรัตน์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123352   นายนาวิน   พุดน้อย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123361   นางสาวปรียานุช   นุ่มภา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123366   นางสาวผกามาศ   ธุระสิทธิ์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123374   นายภัทรพล   เกตุเพ็ง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123375   นางสาวภัทราวรรณ   ไกรกิจราษฎร์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123380   นายมนตรี   ภิระบรรณ์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123385   นางสาวยุภาพร   ศิริวงค์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123393   นายวัชรพงษ์   สนลอย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5615123399   นางสาวศศิธร   ใสปา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
จากประสบการของรุ่นพี่ที่ผ่านการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 และ 2 มาแล้ว พบว่าการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างจากาเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งในเรื่องของรายวิชา การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในรั้วมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นการช่วยให้รุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 สามารถปรับตัวทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น นักศึกษารุ่นพี่ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านสังคมแก่นักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาแกน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเป็นที่ปรึกษาวิธีการบริหารเวลาให้เกิดสัมฤทธิ์ทั้งด้านการเรียนและการดำรงตนในรั้วมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล