โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม พัฒนาวัดดอยแท่นพระผาหลวง ชุมชนบ้านโปง ปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 04/11/2557 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2557 เวลา 14:00
สถานที่จัด วัดดอยแท่นพระผาหลวง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีโครงการ เพื่อเสริมสร้างทางด้านสุขภาพของนักศึกษา ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวการลดการทิ้งขยะในชุมชุนบ้านโป่ง ตำบลป่าไฝ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของนักศึกษา รูปแบบการ ดำเนินศาสนพิธีถวายเพลพระนำนักศึกษาปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณวัด ด้วยกิจกรรมนี้ได้สอดคล้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และสังคมให้หน้าอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาที่ได้ตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   320 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล