โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 20/01/2557 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 70 ปี ห้อง 301 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยพลังงานทดแทนทั้ง ๔ ชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีความจำเป็นต้องปรับตัวในทุกด้านของชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดุมศึกษานี้นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนทั้งในห้องเรียน การอยู่หอพัก การทำกิจกรรมร่วมกันของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ อาจเผชิญปัญหาส่วนตัวและทำให้เกิดภาวะเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงจัดให้มีทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำแต่ละชั้นปี และจัดทำโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ตามวันเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพบปะพูดคุยทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น อีกทั้งนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพื่อรับคำปรึกษานอกเหนือเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   386 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   2000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 2000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล