โครงการต้อนรับพี่บัณฑิต วิทยาลัยพลังงานทดแทน ปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 26/02/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 26/03/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนวิจัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้จัดให้มีพิธีการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาเป็นประจำทุกปี วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดโครงการต้อนรับพี่บัณฑิตขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำอันดีต่อบุคลากรและนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 110 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   125 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล