โครงการพิธีไหว้ครู วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 18/06/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 18/06/2556 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีการไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและพึงสืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไป บุคคลใดจะเป็นผู้มีปัญญาได้จะต้องมีคุณธรรม ประการหนึ่ง คือ ความเคารพ การที่เราจะได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องให้ความเคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ต่อครูบาอาจารย์เสมอ เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา คุณธรรมของครูนั้น นับตั้งแต่ปัญญา เมตตา กรุณา และความบริสุทธิ์ใจ ล้วนมีอยู่ในตัวครูทุกคน พระคุณของครูบาอาจารย์มีมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้หมด จนมีคำกล่าวว่าครูได้ชื่อว่าเป็นบิดามารดาคนที่สองของศิษย์
ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดโครงการไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   450 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล