โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 19/05/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/05/2558 เวลา 7:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณภาพออกไปสู่สังคม ในการที่จะพัฒนาคุณภาพนักศึกษานั้นการเรียนด้านวิชาการภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันจะมีหน่วยงานหนึ่งที่จะคอยช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ คือ กองกิจการนักศึกษา โดยภารกิจหลักของกองกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการทำกิจกรรรมนักศึกษาและตลอดจนให้อำนวยความสะดวก และบริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมของนักศึกษาจะเป็นตัวสร้างให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ รู้จักกระบวนการในการทำงานทั้งในด้านการวางแผน การประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนช่วยนักศึกษาเป็นอย่างมากเมื่อนักศึกษาจบออกไปประกอบอาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่หลักในการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา องค์กรนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไรก็ตามการที่จะให้นักศึกษาที่เป็นผู้ที่มีทักษะทั้งด้านความรู้ ความคิด และการปฏิบัตินั้น หากศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียง การที่นักศึกษาได้เห็นโลกทัศน์ที่กว้าง มุมมองที่แปลกใหม่ ตอลดจนมีความรู้ ความคิด ที่หลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องไปศึกษานอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโลกของเทคโนโลยี โลกของการสื่อสาร หรือแม้แต่การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีองค์กรนักศึกษา มี 3 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ซึ่งแต่ละวิทยาเขต มีองค์กรนักศึกษา ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นกระบวนการฝึกฝนความเป็นผู้นำ เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการที่จะให้องค์กรนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับแนวทางนโยบายและความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
จากความสำคัญข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรนักศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานองค์กรนักศึกษา มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต และเปิดวิสัยทัศน์โดยการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ งานกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีประสงค์จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล