โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย_06705_งบ2558(ถวายเทียน)

วันที่เริ่มต้น 17/04/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารรัตนโกสินทร์200ปีคณะผลิต และ วัดพระเจ้าหลวง (พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย จะจัดเป็น 2 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้
1. กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส
2. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วัฒนธรรมของไทย คือวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย เป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม
และการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ
และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย หนึ่งในวัฒนธรรมไทย คือ ประเพณีและพิธีทางศาสนาต่างๆ อันได้แก่กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ
โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย ได้แก่
กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโส และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เป็นการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบล้านนาไทย
ที่ผู้เยาว์ควรมีต่อผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
สำหรับให้พระภิกษุ จุดเทียนปฏิบัติธรรมจำพรรษาตลอด 3 เดือน และใช้ผ้าอาบน้ำฝนในการอาบน้ำชำระล้างร่างกาย อนิสงค์ของการถวายสิ่งของอันจำเป็นแก่การจำพรรษาของภิกษุ จะทำให้ผู้ถวายมีความสุขจากการให้ และเชื่อว่าชีวิตจะราบรื่นเพราะมีแสงสว่างนำทาง อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงต่อไป

วัฒนธรรมไทยก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้คนไทยมีความรู้สึกผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้
และสิ่งสำคัญยิ่งคือจะช่วยสร้างเสริมให้บุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และนักศึกษา มีจิตสำนึกถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยให้สืบทอดต่อ ๆ กันถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ ให้มีปณิธานร่วมกันที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ จะเห็นว่าประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย สมควรที่เราจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าดังกล่าว โดยร่วมกันสืบสานจรรโลงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 23100 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
2) วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคี เสริมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยได้ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี บุคลากรคณะผลิตฯ ต่างมาร่วมหล่อเทียนพรรษากันด้วยจิตใจผ่องใส
และเดินทางไปถวายเทียนพรรษาพร้อมกล้ากล้วยไม้ จตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ณ วัดพระเจ้าหลวง (พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย) อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากร นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว วิถีล้านนา และการหล่อเทียน เพื่อถวายเทียน ช่วงวันเข้าพรรษา ตามหลักศาสนาพุธ
2. บุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล