โครงการจัดทำรถบุปผชาติเพื่อเข้าร่วมประกวดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 15/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601102302   นายกรกต   ซาซง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102303   นางสาวกรนิการ   คำนาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102308   นายกฤษฎากร   แทนกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102309   นางสาวกวินนา   วิเศษมี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102310   นางสาวกันทิรา   ตรีวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102315   นางสาวกุลธิดา   ระติเดช : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102316   นางสาวเกศกัลยา   กันธะมาลา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102318   นางสาวเกษรา   เพิ่มพูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102329   นางสาวจุฑารัตน์   สวาทนุช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102331   นางสาวจุรีภรณ์   แสงสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102339   นางสาวชไมพร   เครือแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102341   นางสาวชลาลัย   แก้วสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102343   นางสาวชลิตา   ตันสุ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102346   นางสาวชิโนรส   มณีทัศน์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102347   นายชุติพันธุ์   สุขมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102348   นางสาวชุติมา   รัตนบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102349   นางสาวฐิตาพร   เหล่าวงศา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102351   นายณฐ   ติรวรรธกสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102352   นางสาวณัฐธิดา   บุญสอาด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102357   นางสาวดวงสมร   ดอกงิ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102361   นางสาวทิพาริน   มาฉิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102367   นางสาวธัญญารัตน์   ปวงศรัทธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102368   นางสาวธัญญาเรศ   เดือนแจ้งรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102369   นางสาวธิดา   โฉมฉาย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102371   นายธีระ   โปธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102372   นายนทัสสกร   บุญเจริญทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102374   นายนฤนาท   กันพนม : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102376   นางสาวนวรัตน์   แสงโทโพธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102378   นางสาวนวลมณี   นิกรกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102381   นางสาวน้ำฝน   ศรีกระกูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102384   นางสาวนิศาชล   พรมวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102385   นางสาวบงกชกร   น้อยพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102388   นางสาวบุศรินทร์   ทินะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102389   นายปฏิภาน   ประกอบดี : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102390   นายปฐวี   จันทร์ผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102392   นางสาวปนัดดา   ปัญจมาพร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102394   นางสาวประภาพร   กองสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102398   นางสาวปิยนาถ   สมบัติชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102407   นายพิภพ   ภูมิลำนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102410   นางสาวเพชรรัตน์   ยอดแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102415   นางสาวมัทธิกา   แก้วพิงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102421   นางสาวยุวรัตน์   จันทสุข : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102424   นายรัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5601102437   นายวัชร   ทองโม๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102438   นางสาววันทนี   เสือภู่ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102442   นายวีรภัทร   ศิลาสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102446   นายศาสตรา   ชูทวด : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5601102451   นางสาวศิริรัตน์   ดวงจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102457   นายสิรภัทร   พรหมจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102467   นายสุริยา   สีหอมกลิ่น : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102476   นางสาวอนงค์นาฏ   อยู่ศิลป์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102477   นายอนุชา   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102478   นางสาวอภิชญา   ธิวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102479   นางสาวอมรรัตน์   ดงเย็น : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5601102491   นางสาวอารีรัตน์   ขจิตเพชรจรัส : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาในการเตรียม ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อจัดทำรถบุปผชาติ เข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2558 และเพื่อเป็นการเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล