โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 05/01/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 75 ปี แม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการรดนำ้ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลได้ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส และการจัดทำโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมถึงการได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้นักศึกษาใช้ชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข รวมทั้งการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดทำกิจกรรมโครงการจึงเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผู้คิด นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการประชุมวางแผน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน และมีการประชุมสรุปผลกิจกรรมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมมาเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1000 บาท
มูลค่ารายรับ   1000 บาท
ค่าใช้จ่าย 1000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   1000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล