โครงการกีฬาสานสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557
-
วันที่เริ่มต้น 28/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและคุณภาพนั้น จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาให้รอบด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือ ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกัน ทั้งภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการในระดับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

ในทุกปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดให้มีกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคณะ /วิทยาลัย และยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ 4 สถาบัน โดยมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   8000 บาท
มูลค่ารายรับ   8000 บาท
ค่าใช้จ่าย 8000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   8000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล