โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "อินทนิลเกมส์"

วันที่เริ่มต้น 09/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเล่นกีฬา เป็นการออกกำลังที่ทำให้ร่างกายของคนเราแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกลจากยาเสพติด การออกกำลังกายจึงเป็นหนึ่งในสามของหลัก 3 อ. ของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย นอกจากนี้ การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละประเภทกีฬา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ในส่วนของการเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ แข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย และยังก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผยแผ่แก่นักศึกษาด้วยกัน
ดังนั้น สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ ๔๑ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการแข่งขันกีฬา และร่วมเชียร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล