โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8

วันที่เริ่มต้น 14/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการกีฬาของนักศึกษา การพบปะเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จึงเห็นควรให้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล