โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 4

วันที่เริ่มต้น 23/02/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/02/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องกุหลาบควีนสิริกิติ์ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และพื้นที่โดยรอบคณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ สาขาภาษาอังกฤษและสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะฯยังได้พัฒนาหลักสูตรอื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อรองรับการขยายตัวของการศึกษาและมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสู่ สังคม ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 414 คน เนื่องจากในปัจจุบันการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งในการกำหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่จะทำให้เราทราบ ถึงการทำงานที่สามารถตรวจสอบและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการที่จะได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นคือ นักศึกษา นั่นเอง ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดย ตรง และตัวนักศึกษาควรจะรับทราบบทบาทของตนเองในการมีส่วนช่วยผลักดันการประกัน คุณภาพการศึกษา สโมสรนักศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรส่วนหนึ่งของคณะฯ และเป็นตัวแทนของนักศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาสโมสรนักศึกษา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา โดยนำกระบวนการทำงาน PDCA มาใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนงานโครงการประจำปีของสโมสรนักศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่คณะกำหนดไว้ เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ของนักศึกษาชั้นปี 1-3 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการความเครียด” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสองสาขาและชั้นปี
3. การสร้างเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาให้นักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   216 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   16800 บาท
มูลค่ารายรับ   16800 บาท
ค่าใช้จ่าย 16800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   16800 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ Liberal Camp 2013 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้ความรู้จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความเครียด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี" การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำและพัฒนานักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีจัดการกับความเครียดให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการ์ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระหว่างชั้นปีและสาขา รวมไปถึงนักศึกษาได้เสริมสร้าง รู้จักการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล