โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 26/01/2557 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2557 เวลา 22:00
สถานที่จัด ณ วัดแม่โจ้ ลานจัตุรัสนานาชาติและบริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 ได้กำหนดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดคุณภาพของบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมด้านความรู้ จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ตระหนักในความสำคัญด้านการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตดังกล่าวข้างต้น จึงจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

กิจกรรมร่วมทำบุญ รับฟังธรรมมะ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดแม่โจ้
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมแข่งขันกีฬา และเกมส์สานสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี และสาขา
1. เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 340 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   303 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   30000 บาท
ค่าใช้จ่าย 30000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่สืบไป อีกทั้ง นักศึกษายังมีมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน และรุ่นพี่ภายในคณะฯ ทำให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีและรุ่นพี่มีความสันพันธ์ที่ดีต่อกันจากการทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมในวันที่จัดโครงการ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 26 มกราคม 2557 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.00- 10.00 น. กิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้
กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และเกมส์ระหว่างสาขาวิชา ชั้นปี และกิจกรรมสันทนาการ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติและบริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา พร้อมมอบของรางวัล เวลา 17.00-21.30 น. ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล