โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 31/07/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ออกสู่สังคมมาอย่างมากมาย ในแต่ละปีการศึกษาได้รับนักศึกษาเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมมีบทบาทในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนคุณภาพเช่นกัน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาทางวิทยาลัยได้รับนักศึกษาใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ของนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านของการเรียน การประพฤติตัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ควรรักษาและปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนได้เรียนรู้ประวัติของมหาวิทยาลัย และสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน นักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยจะได้นําความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเองครอบครัว และสังคม อนึ่งการจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและครอบครัวที่ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   203 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   7800 บาท
มูลค่ารายรับ   7800 บาท
ค่าใช้จ่าย 7800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   7800 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร การบรรยายเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล และการบรรยายเรื่อง ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยคุณพนิดา ประเทือง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนระบบการลงทะเบียนเรียนมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล