โครงการพิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 25/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การไหว้ครู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปี สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากอาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 306 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   432 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   5000 บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   5000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้ง ยังได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและ ขอพรจากครูอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล