โครงการ Liberal Camp ครั้งที่ 5

วันที่เริ่มต้น 25/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นับเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งด้านเวลา การแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยการทำงานในอนาคต ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียน
โครงการ Liberal Camp จึงเป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งเรื่องการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(Walk rally) เกมส์และนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้งสองสาขาและระหว่างชั้นปี การสร้างเสริมภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการทำงาน สามารถสร้างนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นคน เก่ง ดี และมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   293 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   24800 บาท
มูลค่ารายรับ   24800 บาท
ค่าใช้จ่าย 24800 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   28400 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ถึง ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการ Liberal Camp 2014 ครั้งที่ 5 จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาได้ความรู้จากสัมมนา หัวข้อ “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดย คุณพีระยศ สร้อยทอง และคุณนรภัทร อินทรพา การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์และนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำและพัฒนานักศึกษา เก่ง ดี และมีความสุข โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ทำให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะฯ รวมไปถึงนักศึกษาได้เสริมสร้างและรู้จักการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล