โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 20/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตทางด้านทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในปีการศึกษานี้ ได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ และสาขาภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 200 คน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะศิลปศาสตร์จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง หรือนักศึกษาระหว่างสาขา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการสืบสานกิจกรรมและประเพณีที่ดีงาม เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
จากเหตุผลดังกล่าว งานบริการการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญต่อกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้รู้จักความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี และเกิดทักษะสัมพันธภาพที่สังคมยอมรับและเป็นทักษะในชีวิตประจำวันที่นักศึกษาสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 320 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   346 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   30000 บาท
ค่าใช้จ่าย 30000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้ โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงคงอยู่สืบไป อีกทั้ง นักศึกษายังมีมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน และรุ่นพี่ภายในคณะฯ ทำให้นักศึกษาระหว่างชั้นปีและรุ่นพี่มีความสันพันธ์ที่ดีต่อกันจากการทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมในวันที่จัดโครงการ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 31 มกราคม 2558 ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.00- 10.00 น. กิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้และพื้นที่โดยรอบคณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 - 17.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และเกมส์ระหว่างสาขาวิชา ชั้นปี และกิจกรรมสันทนาการ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติและบริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา พร้อมมอบของรางวัล เวลา 17.00-23.30 น. ณ บริเวณลานจตุรัสนานาชาติ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล