โครงการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 8

วันที่เริ่มต้น 22/04/2555 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 22/04/2555 เวลา 19:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อรชร ศรีดวงแก้ว คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
อรทัย จันต๊ะมงคล คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501102401   นายพงษ์ศิริ   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102402   นางสาวพรทิวา   ชูเกียรติคีรีชัย : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102403   นางสาวพรสุดา   ทานนพิม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102404   นางสาวพัชรา   วาสอนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102405   นางสาวพัชราภรณ์   รักบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102406   นายพันธ์ศิริ   แสงเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102407   นายพิชญ์   บุญน้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102408   นางสาวพิชาดา   มีบุญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102409   นายพิชิตชัย   แก้วเมืองกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102410   นายพินิจ   สาลีอาจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102411   นายพีระพงศ์   ประกอบเขตการณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102412   นางสาวเพชรรัตน์   ขำเหล็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102413   นางสาวเพ็ญนภา   น้อยสอน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102414   นายไพโรจน์   มีพึ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102415   นายภรต   ปัดสามาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102416   นางสาวภัทรานิษฐ์   พลหาญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102417   นายภาคภูมิ   กำลังพืช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102418   นางสาวภาณุเนตร   ศรีมูล : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102419   นางสาวภานุนาถ   มีมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102420   นายภานุพงศ์   เงาธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102421   นางสาวภาวิดา   บุญรอด : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102422   นางสาวมณีสร   โลมะวิสัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102423   นางสาวมะลิ   โปทะอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102424   นางสาวมุทิตา   พลสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102425   นางสาวเมธินี   ชูแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102426   นางสาวรจนา   ช้างทองคำ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102427   นายรชานนท์   เชื้อสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102428   นางสาวรัชนีพร   วันทอง : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102429   นางสาวรัตติกาล   เครือวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102430   นางสาวรัตติยา   วรไหล : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102431   นางสาวรุ้งธิดา   ลิเป้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102432   นายเรืองวิทย์   กุลพัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102433   นายวรากร   คีลาวงษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102434   นางสาววรินญา   รินอุด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102435   นายวรินทร   วสุวรเวธน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102436   นางสาววริศรา   เนียมสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102437   นางสาววลัยลักษณ์   ซังปาน : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102438   นายวัชระวิชญ์   ภูพิสิฐวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102439   นายวิกรม   เจริญเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102441   นางสาววิชุดา   ขัดก๋า : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102442   นายวินิจ   วิรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102443   นายวิริยพล   คงเทียน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102444   นางสาววิลัยพร   กุณรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102445   นางสาววิลัยลักษณ์   มุงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102446   นายวิษณุกร   ทองสิงห์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102447   นายวิษณุลักษณ์   โปธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102448   นางสาววิสา   สัตย์ซื่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102449   นายวีระพงษ์   โสภา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102450   นางสาวศกุลตลา   ธรรมจิตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102451   นายศตวรรษ   โพธิสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102452   นายศรราม   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102453   นายศรศรี   ยอดสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102454   นางสาวศรสวรรค์   นิลกำแหง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102455   นางสาวศรัณญา   ปัทมังสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102456   นายศรายุทธ   ผิวพรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102457   นางสาวศิรประภา   มูลวิชา : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102458   นางสาวศิริกานต์   สุริยะ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102459   นางสาวศิริลักษณ์   ใจศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102460   นางสาวศิริวิมล   บุญสันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102461   นางสาวศิริสุข   จุลทัศน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102462   นายศุภชาติ   จันทร : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102463   นางสาวศุภรดา   แตงโม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102464   นายสมบัติชัย   จิดากรรัตนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102465   นางสาวสมปรารถนา   เจนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102466   นายสมพงศ์   หละปี : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102467   นางสาวสมฤทัย   คงพูล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102468   นางสาวสมหมาย   สิงห์ครุธ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102469   นายสรณัฐ   มีทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102470   นางสาวสราลี   จำนงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102471   นางสาวสลิญธิรา   ติรวรรธกสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102472   นางสาวสิทติประภา   เทียมศักดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102473   นายสิทธิโชค   ขัติรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102474   นางสาวสุชาวดี   เงินแพง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102475   นางสาวสุณัฐชา   คำปา : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102476   นางสาวสุณิสา   สัมมา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102477   นางสาวสุธาสินี   วันดี : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102478   นางสาวสุธิดา   พุ่มฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102479   นางสาวสุนัณดา   บุญภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102480   นางสาวสุนันทา   พันธุ์สันติกุล : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102482   นางสาวสุพรรณ์นีย์   อินทร์เรือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102483   นางสาวสุพัตรา   ชุมภู : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102484   นางสาวสุภาภรณ์   สิริภูมิ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102485   นางสาวสุภารัตน์   เจริญราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102486   นางสาวสุรีรัตน์   คุ้มครอง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102487   นางสาวสุวิตรี   แดนขนาน : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102488   นางสาวโสภิตา   นามวิจิตร : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102489   นายหัตถกิจ   ศิขรีฤทธากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102490   นายอดิศักดิ์   ฟองมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102491   นางสาวอทิตยา   พูลทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102492   นายอนุกูล   ใจพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102493   นายอภิวัฒน์   จันทร์สมบรูณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102494   นายอภิวัฒน์   ปัญญาเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102495   นายอภิสิทธิ์   ไชยสุ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102496   นางสาวอมรรัตน์   โคตพงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5501102497   นายอรรถนนท์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5501102498   นางสาวอรอนงค์   สหุนันต์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
5501102499   นางสาวอริศรา   มะโนคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างในสังคม จึงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตศิลปะ วัฒนธรรมของชาวล้านนา กลองหลวงเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่เก่าแก่อีกชนิดหนึ่ง เป็นศิลปะทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมล้านนาไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งเครื่องดนตรีชนิดนี้แสดงออกถึงความสามารถทางเชิงช่างของคนโบราณ ที่นำไม้มาทำเป็นกลองเพื่อเป็นการประกอบการบรรเลงดนตรีของคนไทยล้านนา นับเป็นเครื่องดนตรีที่ยิ่งใหญ่ อลังการ แทบจะพูดได้ว่าไม่มีชนชาติใดทำได้ ชาวล้านนามีประเพณีการตีกลองหลวงในงานพิธีสำคัญและงานรื่นเริงต่างๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมกลองหลวงล้านนาไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณาจัดการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยขึ้นโดยเอากลองหลวงที่มีอยู่ในเขตภาคเหนือมาร่วมประกวด และเห็นว่าขบวนแห่แบบศิลปล้านนาไทยนั้น เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้เพราะชาวล้านนามีขบวนแห่ที่สวยงามในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่ครัวทาน แห่ลูกแก้ว สิ่งประกอบในขบวนแห่นั้น แสดงถึงศิลปะอันสวยงามมีคุณค่าควรอนุรักษ์และนำออกมาเผยแพร่ต่อคนรุ่นใหม่ โดยประกอบด้วยธงทิว ตุงชัย ต้นหมาก ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมทั้งการแข่งขันฟ้อนพื้นเมือง ซึ่งการจัดการแข่งขันแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยและการฟ้อนเล็บพื้นเมืองแสดงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไป ตลอดจนสร้างจุดสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่
จึงเห็นเป็นการสมควรจัดการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขันฟ้อนเล็บพื้นเมืองทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ให้เป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่เกษตรกรไทย และวัดวาอารามต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   236400 บาท
มูลค่ารายรับ   236400 บาท
ค่าใช้จ่าย 236400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   236400 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 8 แม่โจ้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้คุณค่าศิลปะอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามที่วางไว้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตีกลองหลวง 30 คณะ และมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกลองหลวงและการแข่งขันฟ้อนเล็บมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10 คณะ ได้สร้างความสนใจให้เกิดแก่หมู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นเชียงใหม่ ลำพูน ในการให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันอนุรักษ์และรักษากลองหลวงล้านนาไทย รวมทั้งการแข่งขันฟ้อนเล็บให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนาไทยตลอดไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล